فهرست کامل قطعات در یک خودرو :

  • 1393/05/28
  • رامین شریف زاده
فهرست کامل قطعات در یک خودرو :

Cam Shaft housing

محفظه میل بادامک

Cam Shaft gear wheel

چرخ دنده میل بادامک

Cam Shaft gear locknut

مهره قفلی میل بادامک

Cam Shaft Chain

زنجیر میل بادامک

Cam Shaft Casing

محفظه میل بادامک

Bushing

بوش

Bushing inter mediate gear

بوش دنده تایمینگ

Big end bearing

یاتاقان میل‌لنگ

Belt tightener

تسمه سفت‌کن

Belt

تسمه

Belt driven pulley

پولی محرک تسمه- قرقره تسمه‌ران

Bell housing

پوسته فلایویل

Bearing seat

جای یاتاقان- نشیمنگاه یاتاقان

Bearing Journal

محور یاتاقان

Bearing Housing

محفظه یاتاقان

Air relief valve

شیر هواگیر

Push rod

میله فشاردهنده- میله بالابر اسبک

Combustion Chamber

محفظه احتراق- محفظه‌ای که پس از بالا آمدن پیستون در بالای پیستون وجود داشته و احتراق در آن صورت می‌گیرد

Combustion

احتراق- در موتورهای بنزینی عموماً احتراق در اثر جرقه شمع و در موتورهای دیزلی احتراق در اثر حرارت ناشی از تراکم بالا و خودبه‌خود به وجود می‌آید

Connecting rod bearing

یاتاقان شاتون

Cone belt

تسمه با مقطع مخروطی

Compression ring

رینگ کمپرس

Counter balance

وزنه تعادل بر روی میل‌لنگ

Crankcase

کارتل – مخزن روغن موتور

Crankcase breather

هواکش محفظه میل‌لنگ – مجرای تهویه کارتر

Crankcase bottom

ته مخزن روغن – ته کارتل

Crank shaft

میل‌لنگ

Crank shaft bearing

یاتاقان ثابت میل‌لنگ

Crank shaft bushing

بوش یاتاقان ثابت

Crank shaft timing gear

دنده تایمینگ میل‌لنگ

Cover cylinder head

قالپاق در سوپاپ

Cylinder barrel

بدنه داخلی سیلندر

Cylinder base

پایه سیلندر

Cylinder block

بلوک سیلندر – بدنه سیلندر یا بدنه موتور

Piston gudgeon

گژن پین- خار پیستون- انگشتی پیستون

Piston pin lock

قفل تثبیت انگشتی پیستون

Piston ring spreader

سوراخ یا افشانک رینگ پیستون

Rocker arm

اسبک- چکش سوپاپ

Tappet adjusting screw

پیچ تنظیم بالابر سوپاپ

Tappet guide

راهنمای بالابر سوپاپ

Tappet stem

میله بالابر سوپاپ

Timing gear

چرخ‌دنده تنظیم میل سوپاپ و میل‌لنگ، دنده تنظیم

Timing shaft

میل بادامک- میل سوپاپ

Valve

سوپاپ- شیر- دریچه

Valve Guide

راهنمای سوپاپ

Valve lifter

بالابر سوپاپ- زیر سوپاپی

Valve push rod= Tappet stem

میله بالابر سوپاپ

Valve Retainer

نگهدارنده سوپاپ

Valve seat

نشمین‌گاه سوپاپ

Valve spring

فنر سوپاپ

Valve Spring cap

پولک فنر سوپاپ

Water jacket

مجاری گردش آب در سیلندر و سرسیلندر موتور

Cylinder head

سرسیلندر