توپی سرکمک جلو یاریس 2007 - لوازم یدکی تویوتا

ساخت تایوان

MAXPART

SUPPORT SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, RH & LH

توپی سرکمک تویوتا یاریس مدل 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

محصول تایلند مارک MAXPART

NCP90L-AGMRK GEN, LHD, 2NZFE, MTM, 5F, 3D
     
    NCP90L-AGPRK GEN, LHD, 2NZFE, ATM, 4FC, 3D  
    NCP90L-AHMRK GEN, LHD, 2NZFE, MTM, 5F, 5D  
    NCP90L-AHMRKV GCC, LHD, 2NZFE, MTM, 5F, 5D  
    NCP90L-AHPRK GEN, LHD, 2NZFE, ATM, 4FC, 5D  
    NCP90L-AHPRKV GCC, LHD, 2NZFE, ATM, 4FC, 5D