بادگیر کنار رادیاتور کمری 2007 - لوازم یدکی تویوتا

ساخت ژاپن

Genuine / اصلی اورجینال

بادگیر کنار رادیاتور تویوتا کمری 2007 - 2008 - 2009 - 2010  چپ و راست 

  DEFLECTOR, RADIATOR SIDE, LH & RH 

GLX - GL - SE - LE - GD - ALT - SPV

ACV40L-DEADKV

GL, GCC, LHD, 2AZFE, ATM, 5FC

     
    ACV40L-DEANKV GLX, GCC, LHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40L-DEASKV SE, GCC, LHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40L-DEMDKV GL, GCC, LHD, 2AZFE, MTM, 5F  
    ACV40L-DEMNKV GLX, GCC, LHD, 2AZFE, MTM, 5F  
    ACV40L-DEMSKV SE, GCC, LHD, 2AZFE, MTM, 5F  
    ACV40R-DEADKQ ALT, ARL, RHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40R-DEAGKQ GD, ARL, RHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40R-DEANKQ ATEVA, ARL, RHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40R-DEAVKQ SPV, ARL, RHD, 2AZFE, ATM, 5FC  
    ACV40R-DEMDKQ ALT, ARL, RHD, 2AZFE, MTM, 5F  
    ACV40R-DEMVKQ SPV, ARL, RHD, 2AZFE, MTM, 5F